Piet Blom - Waterbeheer

In de aard en omvang van de nationale waterproblematiek doen zich structurele veranderingen voor.

Klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking maken een nieuwe aanpak in het waterbeleid noodzakelijk.

In het Deltaprogramma staan de definitieve voorstellen om de bescherming tegen overstromingen en water tekorten te verbeteren Het gaat om waterveiligheid, beschikbaarheid van zoetwater en ruimtelijke inrichting. Bij waterveiligheid geldt de overstromingsrisico benadering. Het streven is dat de primaire waterkeringen in 2050 voldoen aan de nieuwe norm. Zoetwater kan is ons land schaars worden door toename van het waterverbruik. De zoetwatervoorziening moet op peil gehouden worden, omdat 15 tot 20% van onze economie afhankelijk is van zoetwater. De beschikbaarheid van zoet water ook voor de lange termijn moet inzichtelijk worden gemaakt. Ruimtelijke inrichting moet voor 2050 klimaatbestendiger worden.

In 2008 en 2009 is de wet- en regelgeving drastisch gewijzigd. De Waterwet regelt voortaan het beheer van oppervlaktewater en grondwater en heeft verder als taak de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening te verbeteren.

In Europees verband is afgesproken dat de waterkwaliteit van het oppervlaktewatersysteem in 2015 moet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn water. Nederland heeft uitstel gekregen tot 2028.

Om de waterproblematiek het hoofd te bieden en om gezond oppervlaktewater te krijgen dat voldoet aan de waterkwaliteitseisen zijn de komende jaren extra investeringen nodig. Zo zullen miljarden euroís in de komende decennia geÔnvesteerd moeten worden in maatregelen om wateroverlast te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast zijn miljarden nodig om rioleringssystemen en afvalwaterzuiveringsinrichtingen te optimaliseren.

Om de maatregelen zo efficiŽnt en effectief te realiseren is het noodzakelijk de samenwerking tussen de waterpartners verder te verbeteren en te intensiveren.

Piet Blom heeft jarenlang ervaring op het gebied van watermanagement, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur. Piet Blom is gespecialiseerd in waterbeheer in stedelijke en landelijke gebieden (watersysteem), afvalwaterzuivering en rioleringssystemen (waterketen).

Naast advisering op het gebied van integraal waterbeheer was Piet Blom werkzaam op het gebied van projectmanagement en interim-management en organisatie-ontwikkeling voor gemeenten, waterschappen en bedrijven. Piet Blom is nu actief in verschillende besturen.

· home · profiel · oprichter · vakgebied · contact ·